Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

LENTAMEDICA Adrian Szerszmidt

Warszawa, dnia 02 stycznia 2024 r.

I. Postanowienia ogólne.

1. LentaMedica Adrian Szerszmidt, zwana dalej LentaMedica jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie

2. Do wykonywania zadań przez LentaMedica ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

II. Firma podmiotu leczniczego.

1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: LentaMedica Adrian Szerszmidt.

2. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: LentaMedica.

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego.

1. Celem LentaMedica jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2. Do zadań LentaMedica w szczególności należą:

a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

b) świadczenie usług z zakresu fizjoterapii,

c) świadczenie usług z zakresu stomatologii,

d) świadczenie usług z zakresu psychologii,

e) świadczenie usług z zakresu dietetyki,

f) świadczenie usług z zakresu konsultacji ortopedycznych,

g) świadczenie usług z zakresu konsultacji chirurgicznych.

IV. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

1. W skład LentaMedica wchodzi jedno przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

a) LentaMedica Adrian Szerszmidt, zwane dalej LentaMedica.

2. W skład LentaMedica, wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Poradnia stomatologiczna,

b) Poradnia chirurgii stomatologicznej,

c) Poradnia protetyki stomatologicznej,

d) Pracowania fizjoterapii,

e) Poradnia chirurgiczna,

f) Poradnia ortopedyczna,

g) Poradnia psychologiczna.

3. Nadzór merytoryczny nad działaniem podmiotu leczniczego LentaMedica Adrian Szerszmidt sprawuje kierownik jednostki, Adrian Szerszmidt.

 

V. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. Siedzibą LentaMedica jest Warszawa, ul. Nowolipki 27.

2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) Warszawa, ul. Nowolipki 27 – siedziba główna.

VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego.

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza, lekarza-dentysty, fizjoterapeuty, psychologa lub dietetyka.

3. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać: a) skierowanie od Partnera Medycznego – w przypadku gdy umowa pomiędzy LentaMedica, a Partnerem Medycznym przewiduje udzielenie świadczenia na podstawie skierowania, b) kartę ubezpieczenia – w przypadku gdy pacjent korzysta ze świadczenia zdrowotnego w ramach umowy LentaMedica z Partnerem Medycznym i umowa ta przewiduje identyfikację tożsamości pacjenta na podstawie karty, c) dowód tożsamości – w każdym przypadku gdy istnieje potrzeba potwierdzenia tożsamości osoby.

4. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417).

5. Zgoda na udzielenie świadczenia specjalistycznego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu, z wyjątkiem zabiegu iniekcji.

6. Po zarejestrowaniu na wizytę, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie.

7. W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, świadczenia te realizowane są niezwłocznie.

8. W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta. Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji (zabiegu).

9. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

10. Na pierwszą wizytę rezerwujemy maksymalnie do 60 minut czasu.

11. Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją.

12. W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć najbliższy możliwy termin wizyty.

13. Zarezerwowaną wizytę należy odwołać minimum 24 godziny przed planowanym terminem. Za nieobecność na wizycie potwierdzonej lub anulowanie terminu w czasie krótszym niż 24 godzin niezależnie od przyczyny (wypadek losowy, zachorowanie, praca, itp.) Pacjent zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 200 zł. Opłaty należy dokonać na firmowy rachunek LentaMedica Adrian Szerszmidt dostępny na stronie www.lentamedica.pl w zakładce „Kontakt”. Brak uiszczenia wyżej wymienionej opłaty skutkuje anulowaniem kolejnych umówionych wizyt w Klinice. Opłata wynika z rezerwacji gabinetu oraz czasu terapeuty/lekarza.

14. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu LentaMedica.

15. Skargi / zażalenia przyjmuje kierownik LentaMedica Adrian Szerszmidt.

16. Skargę należy złożyć pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

17. W zakresie świadczenia zdrowotnego, pacjentowi zapewnia się: 

a) świadczenia zdrowotne,

b) środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej,

c) pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności pacjenta.

 

VII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

1. Komórki organizacyjne LentaMedica, o których mowa w rozdziale IV. 2 współdziałają z sobą w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami znajdującymi się pod opieką LentaMedica.

2. W razie dostrzeżenia przez pracownika LentaMedica niepokojących go objawów stanu zdrowia pacjenta, niezwłocznie informuje o tym lekarza w celu podjęcia właściwych działań.

3. Do zadań komórek organizacyjnych LentaMedica należą w szczególności:

a) Pracownia fizjoterapii − Fizjoterapia zajmuje się przystosowaniem do normalnego życia osób, które doznały przemijającej lub trwałej utraty zdrowia. Zadaniem fizjoterapii jest przywrócenie lub kompensacja utraconych wskutek choroby lub urazu sprawności, nie tylko narządu ruchu, lecz również innych narządów i przystosowaniem poszkodowanych do normalnego bytowania w społeczeństwie.

b) Poradnia stomatologiczna, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej − Zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem chorób zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego, protetyką stomatologiczną oraz chirurgią stomatologiczną.

c) Poradnie specjalistyczne − Obejmują specjalistyczne konsultacje oraz leczenie w zakresie określonych schorzeń właściwych dla specyfiki danej poradni.

4. LentaMedica w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

 

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. LentaMedica w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.

2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.

3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje kierownik LentaMedica Adrian Szerszmidt.

5. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego. 

6. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA).

 

IX. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.

4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2. 5. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 – 4 określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

 

X. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych.

1. Świadczenia udzielane się odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.

2. Nie wymaga się skierowania na świadczenia.

3. Pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.

4. Zapłata za wykonane świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową , kartą lub przelewem na wskazany rachunek.

5. Każda wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika LentaMedica do kasy fiskalnej, a pacjent musi otrzymać paragon fiskalny.

6. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT, wówczas pacjent zamiast paragonu fiskalnego otrzymuje fakturę VAT.

7. W przypadku świadczeń udzielnych pacjentom na podstawie umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami pacjent nie ponosi kosztów tych świadczeń lecz firma ubezpieczeniowa. W takim przypadku rejestratorka medyczna we współpracy z lekarzem uzupełnia właściwe dokumenty gdy takie są wymagane i informuje dział księgowy o udzieleniu takiego świadczenia.

XI. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych.

1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

a) za czynności administracyjne: 

− za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

− za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

− za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby,

− za wydanie orzeczenia lekarskiego z przeprowadzonego badania kierowców, kandydatów dla kierowców lub pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy.

XII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

1. Kierowaniem Centrum zajmują się:

a) Adrian Szerszmidt – właściciel LentaMedica Adrian Szerszmidt,

b) Katarzyna Szerszmidt – manager, działająca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

2. Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:

a) Adrian Szerszmidt – kierownik podmiotu leczniczego

− kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,

− podejmowanie decyzji dotyczących mienia,

− reprezentowanie LentaMedica w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

− podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze, a także przyznawaniem nagród i premii,

− kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę przepisów bhp i przeciwpożarowych,

− przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,

− realizowanie polityki finansowej LentaMedica,

− opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych LentaMedica oraz nadzór nad ich realizacją,

− wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność LentaMedica,

− nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,

− zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych,

− działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

− nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

− dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.

b) Menedżer zarządzający odpowiedzialny za administrację LentaMedica

− bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością pracowników administracji, księgowości i informatyków w zakresie bieżącego realizowania zobowiązań wobec płatników i Partnerów Medycznych, 

− podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów sprzętu i materiałów,

− nadzorowanie dyscypliny czasu pracy wszystkich pracowników LentaMedica,

− zastępowanie kierownika LentaMedica podczas ich nieobecności i realizowanie w ich zastępstwie wszystkich niezbędnych zadań, z wyjątkiem podejmowania decyzji merytorycznych dotyczących procedur medycznych i związanych ze stanem zdrowia pacjentów,

− projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z innowacjami organizacyjnymi LentaMedica,

− nadzorowanie wdrażania systemu zarządzania jakością, zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrożenia,

− reprezentowanie LentaMedica w kontaktach z pacjentami, kontrahentami, Partnerami Medycznymi i instytucjami kontroli i nadzoru, w zakresie posiadanych kompetencji i w granicach posiadanego pełnomocnictwa.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin organizacyjny ustala kierownik LentaMedica Adrian Szerszmidst – Adrian Szerszmidt.

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy oraz decyzje wspólników.

3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w siedzibie podmiotu leczniczego, a także na stronie internetowej http://lentamedica.pl .

4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w LentaMedica.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2024 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

Forma udostępnienia dokumentacji:

1. wyciąg lub odpisu dokumentacji medycznej 4,50,

2. jedna stron kopii dokumentacji medycznej 0,45,

3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 4,50.

 

 

Załącznik nr 2

I. Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę:

1. Na pierwszą wizytę rezerwujemy maksymalnie do 60 minut czasu.

2. Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją.

3. W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć najbliższy możliwy termin wizyty.

4. W przededniu wizyty Pacjent otrzymuje powiadomienie telefoniczne/sms-owe.

II. Pierwsza wizyta:

1. Na pierwszej wizycie Pacjent wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia Pacjenta.

2. Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Przed przystąpieniem do zabiegów specjalistycznych Pacjent wyraża pisemną zgodę.

III. Odwoływanie wizyt:

1. Zarezerwowaną wizytę należy odwołać minimum 24 godziny przed planowanym terminem.

2. Zarezerwowaną wizytę trwającą 90 min lub dłużej należy odwołać minimum na 3 doby przed planowanym terminem (dotyczy stomatologii).

3. Za nieobecność na wizycie potwierdzonej lub anulowanie terminu w czasie krótszym niż 24 godzin niezależnie od przyczyny (wypadek losowy, zachorowanie, praca, itp.) Pacjent zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 200 zł. Opłaty należy dokonać na firmowy rachunek LentaMedica Adrian Szerszmidt dostępny na stronie www.lentamedica.pl w zakładce „Kontakt”. Brak uiszczenia wyżej wymienionej opłaty skutkuje anulowaniem kolejnych umówionych wizyt w Klinice. Opłata wynika z rezerwacji gabinetu oraz czasu terapeuty/lekarza.

IV. Opóźnienia:

1. Dokładamy wszelkich starań aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z ustalonym grafikiem. Niestety czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidywalnych. Prosimy pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.)

I.  Dokumentacja medyczna jest udostępniana.

1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

a)  rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,

b) opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.

4. Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia):

a) z podpisem notarialnie poświadczonym lub,

b) podpisanego w obecności pracownika LentaMedica , który poświadcza fakt złożenia w jego obecności podpisu przez upoważniającego.

5. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w sposób określony w punktach 2-4.

II. Formy udostępniania dokumentacji medycznej.

1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w obecności  pracownika upoważnionego przez kierownika placówki.

2. Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii.

3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Przed wydaniem oryginału dokumentacji należy wykonać jej kopię, która pozostaje w archiwum.

III. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym.

1. Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się  na podstawie podania złożonego przez pacjent, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej (w sposób opisany w pkt. I pp-kt 1-5 (wzór – załącznik nr do niniejszej procedury.

2. Umożliwienie wglądu będzie przygotowane w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

3. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego (w sposób opisany w pkt. I pp-kt 2-5), składa pisemny wniosek (wzór – załącznik nr do niniejszej procedury).

4. Wniosek można pobrać:

a) w rejestracji przychodni.

5. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji, należy złożyć dodatkowo upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w sposób określony w pkt. I pp-kt 4.

6. Wnioski można składać w dni robocze lub przesłać na adres przychodni.

7. Wydanie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

8. Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w dni robocze w rejestracji.

9. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania, na złożonym wniosku, a wniosek ma być dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

10. Dokumentacja może też być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na wskazany adres:

a)   dla osób fizycznych koszt przesyłki i opłata za kserokopie dokumentacji pobierana jest za zaliczeniem pocztowym w momencie odbioru przesyłki w wysokości wskazanej w rachunku przesłanym wraz z kserokopią dokumentacji (wg obowiązujących przepisów – przesyłka pobraniowa). Opłacenie przesyłki jest równoznaczne z zapłatą za rachunek, znajdujący się w kopercie,

b) dla instytucji opłata za kserokopie dokumentacji medycznej oraz opłata z tytułu kosztów przesyłki wskazana jest w rachunku, płatnym w terminie 14 dni (list polecony). Rachunek przesłany jest wraz z dokumentacją.

11. Dokumentacja wysyłana pocztą  jest zapakowana w dwie koperty. Koperta wewnętrzna jest opatrzona napisem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA”, w kopercie zewnętrznej znajduje się rachunek za wykonanie kserokopii.

IV. Udostępnianie dokumentacji organom i podmiotom uprawnionym.

1. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta, organom i podmiotom uprawnionym, następuje na podstawie decyzji kierownika.

2. LentaMedica udostępnia dokumentację medyczną również:

a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

b) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,

c) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

d) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

e) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

f)  podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,

g) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

h) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

V. Zasady odpłatności za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej.

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii LentaMedica pobiera opłatę:

a) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 p-kt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w p-kt 1,

c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w p-kt 1.

2. LentaMedica nie pobiera opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej od:

a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

b) Organów rentowych i osób zainteresowanych w sprawach świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych .W tym przypadku na wniosku o wydanie dokumentacji medycznej trzeba wyraźnie to zaznaczyć i okazać dokument potwierdzający.

3. Przy osobistym odbiorze kopii dokumentacji medycznej opłatę należy uregulować „od ręki”. Na żądanie wnioskodawcy wystawiany jest rachunek.

VI. Przechowywanie dokumentacji medycznej.

1. Przychodnia przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 22 lata,

c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,

e) 30 lat od dnia jej sporządzenia w przypadku leczenia krwią i jej składnikami.

2. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona może zwrócić się z prośbą do kierownika LentaMedica o wydanie oryginału historii choroby dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie później do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.